ANBI status

Waarom heeft Landgoed Overvloed een ANBI status?

Er zijn strenge eisen vanuit de overheid en Belastingdienst om een ANBI status te kunnen krijgen. Zo moeten onze werkzaamheden voor minimaal 90% het algemeen belang dienen, mag er geen winstoogmerk zijn en moet het eigen vermogen beperkt blijven. Daarom kun je vertrouwen dat elke donatie aan Landgoed Overvloed op een goede manier besteed zal worden.

De belangrijkste voordelen voor een donateur

Als je doneert aan een ANBI, dan profiteer je van belastingvoordelen. Het belangrijkste voordeel is dat je de schenking mag aftrekken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Maar ook bij erfenissen vervalt de erfbelasting. Dus zowel tijdens jouw leven, als daarna wordt elke gift ondersteunt door de Belastingdienst.

maak nu een donatie

Om ons te ondersteunen kun je contact met ons opnemen via e-mail (gerald@landgoedovervoed.nl) of telefoon (06 2518 7891). Maar je mag natuurlijk ook direct doneren. Ons rekeningnummer is: NL 90 ABNA 0464 9885 19, t.n.v G. Zevenboom inzake Landgoed Overvloed. 

Gewone giften

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag en het maximumbedrag van uw gewone giften hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, heeft de belastingdienst uw drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld

Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. U geeft € 1.000 aan gewone giften.

U aftrek is dan: € 1.000 – € 270 = € 730.

Periodieke giften

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

Onze gegevens

Ten behoeve van de publicatieplicht van de ANBI vindt je op hieronder onze gegevens.

Onze volledige naam: Stichting Landgoed Overvloed

RSIN/fiscaal nummer: 864827404

Doelstelling: Het verwerven en in stand houden van een locatie (grond en opstallen) waar middels regeneratieve landbouw en ondersteunende ecologische activiteiten een rendabele bedrijfsvoering plaatsvindt waarin onderstaande subdoelen worden verwezenlijkt, alsmede het regenereren van land en het herstellen en opbouwen van de bodem, het verhogen van de biodiversiteit, het opslaan van koolstofdioxide (CO2), al haar bedrijfsactiviteiten, inclusief bouwwerkzaamheden en energieopwekking via de meest duurzame, circulaire methodes te doen, het verspreiden van kennis en het faciliteren van ervaringen op het gebied van regeneratieve landbouw, duurzaam bouwen en duurzaam leven, het bevorderen van culturele uitwisseling en sociale cohesie in nabijgelegen buurten, het faciliteren van leer- en werktrajecten voor kwetsbare doelgroepen, het faciliteren van toegankelijke, sociaal en ecologisch verantwoorde voedselproductie van verse en bewerkte een- en meerjarige eetbare gewassen en medicinale kruiden, het bevorderen van kennis op gebied van gezondheid en alternatieve geneeswijzen.

Beleidsplan: Stichting Landgoed Overvloed heeft de missie om een regeneratief, natuur-inclusief landgoed te realiseren, waar het draait om bodemherstel, biodiversiteit en gezonde voeding, op basis van een zakelijk bedrijfsmodel. In essentie is het plan om met beperkte middelen een grote positieve impact te maken, gebaseerd op commercieel denken, en daarmee wil Landgoed Overvloed een te kopiëren voorbeeld zijn in de huidige landbouwtransitie.

Functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Maralina Schaefers, datum in functie 16-01-2023
Penningmeester: Gerald Zevenboom, datum in functie 16-01-2023
Secretaris: Lennaert Klein, datum in functie 1-10-2023

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Daarnaast heeft de stichting een toezichthoudend orgaan bestaande uit de volgende Raad van Toezicht:

  • Floris van Zinnicq Bergmann, Bioloog en meer dan 30 jaar werkzaam als vermogensbeheerder
  • Arno Foppe, Adviseur – Onderzoeker gespecialiseerd in regeneratieve landschapsontwikkeling en de financiering daarvan.
  • Nicole Hoven, Sociaal ondernemer, op het snijvlak van gastvrijheid, regeneratieve landbouw, natuur en cultuur
  • Jeroen Bouwman, Financieel expert en Relationship Manager bij BNP Paribas

Beloningsbeleid: De bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht met in acht neming van het bepaalde in dit artikel en geldende wet en regelgeving hieromtrent. Bestuurders met een uitvoerende functie mogen een beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Overige Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De raad van toezicht kan besluiten bestuurders, ongeacht of zij een uitvoerende functie hebben, een recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en/of een niet bovenmatig vacatiegeld toe te kennen.

Meer informatie: